اگر می خواهید در نمایشگاه بین المللی ایران شرکت کنید، یک میهمان خارجی در ایران دارید و مترصد درانجام تشریفات جهت مذاکره با او هستید، قصد دارید تا به یک کشور جهت توسعه تجارت، شرکت در نمایشگاه یا … مسافرت کنید. ما می توانیم در مقام یک مترجم که بر روابط بین الملل آشنایی دارد در کنار شما باشیم.

عملکردها و هزینه ها
ترجمه شفاهی در ایران
۳۰۰ هزار تومان
به ازای هر ساعت
از ساعت دوم هزینه هر ساعت ۱۰% کاش می یابد
در صورتی که وظایف پیشنهاد شده از سوی کارفرما متفاوت باشد مبالغ اعلام شده قابل تغییر خواهند بود
 
ترجمه شفاهی در ایران
۱ میلیون تومان
به ازای هر روز
هر روز حداکثر ۱۲ ساعت
در صورتی که وظایف پیشنهاد شده از سوی کارفرما متفاوت باشد مبالغ اعلام شده قابل تغییر خواهند بود
 
ترجمه شفاهی خارج از ایران
۵۰۰ دلار آمریکا
به ازای هر روز
هر روز حداکثر ۱۲ ساعت
در صورتی که وظایف پیشنهاد شده از سوی کارفرما متفاوت باشد مبالغ اعلام شده قابل تغییر خواهند بود
 

شایان ذکر است مبالغ اعلام شده حدود ۱/۲ مبالغ دریافت شده توسط سایر اساتید و مترجمین است.